Kategorie

Producenci

Information

Promocje

PrestaShop

Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży Zawieranej na Odległość z Konsumentem

 

1.   Zakres stosowania

Niniejsze  warunki umów sprzedaży, zwane dalej „warunkami umów” mają zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych przez CENTRUM TECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ Patrycja Molenda, ul. Dolnobrzeska 46G lok. 9, 54-072 Wrocław, wpisanej do Centralnej Ewidencji Działalniości i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod nr NIP 611 261 68 96, REGON 367737242.

- zwanym dalej „Sprzedawcą”,

z klientami będącymi konsumentami w rozumieniu art. 221k.c.  przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość:  poczty elektronicznej lub sklepu internetowego CENTRUM TECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ (www.centrumtechniki24.pl). 

2.   Zawarcie umowy  

Towary wystawione do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy stanowią ofertę handlową.  Inne ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje handlowe firmy stanowią zaproszenie do rozpoczęcia rokowań w celu zawarcia umowy, chyba że z treści ich jednoznacznie wynika, iż stanowią ofertę skierowaną do poszczególnej osoby.  Oferta ma charakter wiążący, o ile została skierowana imiennie do Kupującego i w terminie określonym ofercie lub w terminie 7 dni, jeżeli w ofercie nie określono tego terminu inaczej. W składanym zamówieniu, musi, pod rygorem nieważności, znajdować się zapis „zamówienie z obowiązkiem zapłaty.”

Umowa zostaje zawarta poprzez potwierdzenie przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia Kupującego.

Potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia istotnych elementów zamówienia (ilość, cena, termin dostawy) stanowi nową ofertę Sprzedawcy, którą jest on związany  w terminie 7 dni jeżeli w nowej ofercie nie określono tego terminu inaczej.

W przypadku sprowadzania od producenta towaru o cechach lub właściwościach indywidualnych, na indywidualne zamówienie, Sprzedawca może żądać od Kupującego zadatku albo innego zabezpieczenia wykonania umowy.

Wszelkie zmiany zawartej umowy wymagają zachowania takiej samej formy, w jakiej umowę zawarto.

Sprzedawca jest uprawniony do odmowy zawarcia umowy, jeżeli okaże się, że Kupujący pozostaje w zwłoce z zapłatą ceny za uprzednio zakupiony towar u Sprzedawcy.

 

3.         Ustawowe prawo odstąpienia.

a) Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (listem poleconym dla celów dowodowych).

b) W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Wydany towar ulega zwrotowi Sprzedawcy w stanie niezmienionym. W przypadku, gdy zwracany towar nosi znamiona używania zmniejszające jego wartość handlową (używanie w zakresie przekraczającym konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru) Sprzedawcy przysługuje roszczenie do Kupującego o odszkodowanie z tego tytułu. Zwrot powinien nastąpić do punktu sprzedaży Sprzedawcy lub do jego siedziby niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym Kupują odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

Odesłanie towaru może nastąpić pocztą lub firmą przewozową wybraną przez Kupującego.

Kupujący ponosi koszty przesyłki zwrotnej.

c) Uiszczona Sprzedawcy płatność ulega zwrotowi Kupującemu niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia mu rzeczy inny niż zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Kupującego, zwrot płatności obejmuje koszty wysyłki w najtańszy oferowany, zwykły sposób.

d) Ustawowe prawo odstąpienia nie przysługuje w  przypadku:

- zamówienia towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Kupującego,

- zamówienia towaru na portalach aukcyjnych.

 

4.    Ceny i opłaty.

Ceny podane przez Sprzedawcę odnoszą się wyłącznie do określonej w zamówieniu ilości towaru. Podane ceny obowiązują przy odbiorze towaru w magazynie Sprzedawcy tj. nie uwzględniają kosztów transportu towaru do miejsca przeznaczenia wskazanego przez Kupującego.

W ofertach i potwierdzeniach zamówienia podawane są ceny netto (bez VAT).

Jeżeli na życzenie Kupującego towar ma zostać dostarczony pod wskazany adres, koszt takiej przesyłki określany jest w ofercie dotyczącej danego towaru i w potwierdzeniu zamówienia.

 

5.   Warunki zapłaty

Zapłata ceny kupowanego towaru i opłaty za przesyłkę następuje bądź elektronicznie przy złożeniu zamówienia (zgodnie z instrukcją zawartą na stronie sklepu internetowego), bądź zwykłym przelewem bankowym, bądź za pobraniem przy odbiorze przesyłki. W każdym przypadku Sprzedawca jest uprawniony do żądania zapłaty ceny najpóźniej z chwilą odebrania przez Kupującego zamówionego towaru. Strony mogą umówić się na inny termin zapłaty. W przypadku dostaw częściowych obowiązek zapłaty powstaje sukcesywnie, z chwilą dostarczenia każdej partii towaru, chyba, że strony postanowiły inaczej, w szczególności, że zapłata nastąpi po dostarczeniu ostatniej partii towaru.

Z chwilą, gdy Kupujący popadnie w opóźnienie z zapłatą ceny za dostawę towaru z umów zawartych wcześniej zobowiązanie do zapłaty z tytułu zawartej umowy i wydany towar staje się natychmiast wymagalne, bez względu na ustalony wcześniej, odroczony termin płatności.

 

6.   Wykonanie umowy

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar i wydać go Kupującemu w terminie jednoznacznie określonym w umowie, ewentualnie przed określonym terminem, o ile uprzednio poinformuje o tym Kupującego. Jeżeli w potwierdzeniu zamówienia nie określono terminu wydania towaru, Sprzedawca powinien wykonać umowę w terminie 30 dni od daty złożenia zamówienia przez Kupującego.

Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest już dostępny u producenta, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Kupującego i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną (przedpłatę).

Jeżeli towar ma być dostarczany częściami, a strony nie ustaliły terminów dostaw kolejnych partii towaru, Sprzedawca wykona kolejne dostawy w terminie wynikającym z właściwości świadczenia, albo też bez zbędnej zwłoki po wezwaniu jej przez Kupującego do wykonania kolejnych dostaw. 

Jeżeli nie uzgodniono inaczej, odbiór zamówionego towaru następuje z magazynu Sprzedawcy we Wrocławiu. Na życzenie Kupującego towar może zostać dostarczony na jego koszt pod wskazany adres. Jeżeli towar jest dostarczany na adres wskazany  przez Kupującego, Kupujący przy odbiorze powinien sprawdzić stan przesyłki i zaznaczyć ewentualne uszkodzenia  na liście przewozowym/pokwitowaniu odbioru. Brak adnotacji Kupującego o uszkodzeniu przesyłki uprawnia Sprzedawcę do żądania od Kupującego odszkodowania za szkodę z tego wynikłą.

            Kupujący może w zamówieniu wskazać firmę przewozową, która na jego zlecenie i w jego imieniu odbierze towar z magazynu Sprzedawcy. W takim przypadku niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania go przedstawicielowi Kupującego lub firmie przewozowej.

            Nieodebranie zamówionego i nieopłaconego w całości towaru przez 30 dni po terminie określonym do wydania towaru równoznaczne jest z odstąpieniem Kupującego od umowy, chyba że Strony uzgodniły przedłużenie okresu do odbioru towaru. Wpłacony zadatek ulega zatrzymaniu na rzecz Sprzedawcy.

Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od zawartej umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli okaże się, że Kupujący pozostaje w zwłoce z zapłatą ceny za uprzednio zakupiony towar.

Sprzedawca ma prawo zachować wpłacony przez Kupującego zadatek, o którym mowa w pkt 2 (dotyczy towaru o cechach lub właściwościach indywidualnych, na indywidualne zamówienie),  w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Kupującego.

 

7.   Odpowiedzialność za wady towaru (rękojmia).

Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar bez wad, odpowiadający umowie.

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego (wydanie towaru) lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Sprzedawca nie odpowiada za szkody powstałe wskutek używania towaru w sposób sprzeczny z instrukcją obsługi.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu .

Reklamacje powinny być składane na piśmie na adres: ul. Leszczyńskiego 4 lok. 29, 50-078 Wrocław lub pocztą elektroniczną na adres bok@centrumtechniki24.pl. Wraz ze składaną reklamacją Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy, reklamowany towar do serwisu Sprzedającego na wskazany wyżej adres. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy (wymiary przekraczające wymiary paczek przyjmowanych przez pocztę) lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione , Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może: (a) żądać usunięcia wady, (b) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, (c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo (d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna (nie uniemożliwia korzystanie z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem).

Sprzedający zobowiązany jest ustosunkować się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni.

 

 8.   Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego

Informujemy, że zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym użytkownik sprzętu przeznaczonego do gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu przedsiębiorcy zbierającemu zużyty sprzęt. Sprzedawca zobowiązany jest nieodpłatnie przyjąć od Kupującego zużyty sprzęt w ilości nie większej niż sprzedany sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. Kupujący ma możliwość nieodpłatnego oddania zużytego sprzętu w magazynie Sprzedawcy (ul. Lubuska 54a - na górce, 53-514 Wrocław). Na pisemne życzenie Kupującego Sprzedawca może zapewnić transport zużytego sprzętu o większych gabarytach od Kupującego do punktu zbiórki za dodatkową opłatą.

 

9   Stosowane prawo. Zmiana warunków umowy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta.

Wszelkie ustalenia zmieniające lub uchylające któregokolwiek z opisanych wyżej postanowień wymagają dla swej ważności potwierdzenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

10.   Nieważność częściowa 

Jeżeli niektóre z postanowień niniejszych warunków umów okażą się być nieważne lub zostaną uznane za nieważne przez Sąd lub inny właściwy organ, pozostałe postanowienia zachowują swą ważność, chyba, że z okoliczności wynika, że bez postanowień objętych nieważnością umowa nie zostałaby zawarta.

 

11.   Siła wyższa.

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli jest ono spowodowane zjawiskami siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się wszelkie okoliczności i zjawiska, których rozsądnie rzecz oceniając nie można było przewidzieć ani też im zapobiec, mające charakter zewnętrzny w stosunku do stron umowy i nie są spowodowane przez żadną z nich, ani też przez żadną z osób, za które strony ponoszą odpowiedzialność.

 

 PLIKI COOKIES

 Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez CENTRUM TECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ z siedzibą we Wrocławiu.

I. Definicje

 1.  Administrator - oznacza CENTRUM TECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ z siedzibą we Wrocławiu (54-072), ul. Dolnobrzeska 46G lok. 9, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 611 261 68 96, Regon: 367737242, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje iuzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 1.  Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na

urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

 1.  Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług

droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

 1.  Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 2.  Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) www.centrumtechniki24.pl.
 3.  Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 4.  Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone

usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1.  Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie

jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub

oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez

Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę

domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 1.  Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 2.  Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3.  Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.

Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia

Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani

żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 1.  Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1.  Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
 2.  Konfiguracji serwisu

i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji

korzystania ze stron internetowych Serwisu.

ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w

zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp...

 1.  Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację

autentyczności sesji przeglądarki.

iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

 1.  Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji

korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe

parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego

indywidualnych potrzeb;

ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań

Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

 1.  Zapamiętania lokalizacji użytkownika

i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie

dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

 1.  Analiz i badań oraz audytu oglądalności

i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu

korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 1.  Świadczenia usług reklamowych

i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

 1.  Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

 

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

i) www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]

ii) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

iii) www.wrzuta.pl [administrator cookies: Free4Fresh Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

ii) Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]

iii) Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]

 

c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

i) Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

ii) Sieć reklamowa [administrator cookies: Internetowy Dom Mediowy net S.A z siedzibą w Warszawie]

d. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:

i) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w

Irlandii]

ii) Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

iii) LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

e. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

i) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]

ii) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

iii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w

Irlandii]

iv) nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

v) LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

f. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu

internetowego:

i) opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

g. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są

pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

i) skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]

 

 

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.


6040

ilość produktów

1170

ilość klientów

12

lat na rynku